Załóż konto

OŚWIADCZENIA:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
niniejszym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) moich danych osobowych w celu rejestracji w systemie rekrutacji do projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis).
Przyjmuję do wiadomości następujace informacje:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-922) przy ulicy Wawelskiej 56.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl
3. Celem zbierania danych jest rejestracja w systemie rekrutacji do projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis), w szczególności utworzenie konta w celu zgłoszenia do udziału w projekcie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5. Podanie danych jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych uniemożliwi jednak zgłoszenie do udziału w projekcie. 6. Powierzone dane będą przechowywane do momentu:
a) zakończenia rekrutacji do projektu – w przypadku osób, które zarejestrują się w systemie rekrutacji on-line lecz nie zgłoszą się do udziału w projekcie (tj. nie prześlą podpisanego formularza zgłoszeniowego),
b) rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w przypadku osób, które zgłoszą się do udziału w projekcie (tj. prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy).
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
8. Moje dane nie będą profilowane.
9. Przysługuje mi prawo do:
a) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b) dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania danych (zgoda nieobowiązkowa).
Przyjmuję do wiadomości następujące informacje:
1. Administratorem udostępnionych przeze mnie danych osobowych jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-922), przy ulicy Wawelskiej 56.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl
3. Celem przetwarzania moich danych jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5. Udostępnienie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych uniemożliwi jednak otrzymywanie elektronicznego newslettera KSAP.
6. Moje dane osobowe zostaną przekazane jedynie podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP, na podstawie umowy powierzenia danych.
7. Moje dane nie będą profilowane.
8. Moje dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
9. Przysługuje mi prawo do:
a) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b) dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu założenia konta proszę podać poprawny, działający adres email oraz hasło do nowo zakładanego konta.
Na podany przez Ciebie adres email zostanie wysłana wiadomość z instrukcją aktywacji konta.

Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry, bez znaków specjalnych
wersja formularza: 20191004/Legis